Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2014-03-19
Дугаар 18
Хэргийн индекс 232/2014/0029/Э
Шүүх Сум дундын 18 дугаар шүүх
Шүүгч Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн
Шүүгдэгч Г.Отгонбаяр
Зүйл хэсэг
Улсын яллагч Ц.Идэрмөнх
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 283., 284., 286.,

290., 294., 295-299., 303., 304 ä¿ãýýð ç¿éë¿¿äèéã òóñ òóñ

óäèðäëàãà áîëãîí ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

            1. Ø¿¿ãäýã÷ Чулуун îâãèéí Гомбын Отгонбаярыг áóñäûí бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулсан ãýìò õýðãèéã ¿éëäñýí ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

            2. Ø¿¿ãäýã÷ Гомбын Отгонбаярыг Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 98 äóãààð ç¿éëèéí 98.1-ä çààñíààð 1 /íýã/ æèëèéí õóãàöààãààð õîðèõ ÿëààð øèéòãýñ¿ãýé.

            3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.5-ä çààñíààð Г.Отгонбаярт Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 98 äóãààð ç¿éëèéí 98.1-ä çààñíààð îíîãäóóëñàí 1 /íýã/ æèëèéí õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé.

           4. Шүүгдэгч Г.Отгонбаяр нь цагдан хорих хоноггүй, бусдад төлөх төлбөргүй, хэрэгт бичгийн баримт хураагдан ирээгүй, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгөгүй болохыг тус тус дурьдсугай.

          5. Хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдан ирсэн 1м 25 см урт èøòýé, хуучин äºðâºëæèí хүрзийг тогтоол хүчинтэй болмогц шүүгдэгч Г.Отгонбаярт буцаан олгосугай.

           6. Øèéòãýõ òîãòîîë нь танилцуулан сонсгосноор хүчинтэй болох бөгөөд øүүгдэгч Г.Отгонбаярûí эдлэх ялыã 2014 оны 03 дугаар сарын 19-нèé өдрөөс эхлэн тоолсугай.

7. Øèéòãýõ òîãòîîëä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä òîãòîîëûã ãàðäàæ àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Ýð¿¿ãèéí õýðãèéí Äàâæ çààëäàõ øàòíû 4 ä¿ãýýð ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé áîëîõûã äóðüäñóãàé.

8. Äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë áè÷èãäñýí òîõèîëäîëä òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëæ, òîãòîîë áèåë¿¿ëýõ õ¿ðòýë ø¿¿ãäýã÷ Ã.Îòãîíáàÿðò àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëñ¿ãýé. 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ×, د¯Ã×                            Ø.ÃÀÍÄÀÍѯÐÝÍ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Анхан шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.03.19 18 Сум дундын 18 дугаар шүүх Шагдарсүрэнгийн Гандансүрэн Г.Отгонбаяр  
2014.05.20 33 Сум дундын 18 дугаар шүүх Буниагийн Оюунцэцэг Б.Ганзориг