Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийтгэх тогтоол
Огноо 2013-03-12
Дугаар 335
Хэргийн индекс 106/2014/0287/Э
Шүүх Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
Шүүгч Лхам-Янжингийн Оюун
Шүүгдэгч П.Батсүх
Зүйл хэсэг 145.4. - Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
Улсын яллагч Ц.Отгонсүрэн
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

   ÒÎÃÒÎÎÕ ÍÜ:

 

1. Ï.Áàòñ¿õýä  õîëáîãäîõ õýðãýýñ 2009 îíû 03 äóãààð ñàðä Ñýëýíãý àéìãèéí ñàéõàí ñóìûí Îíîíãèéí ãîë õ¿íñíèé äýëã¿¿ðýýñ 282 000 òºãðºãèéí ýä ç¿éë õóëãàéëñàí ãýõ ¿éëäëèéã Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 208 äóãààð ç¿éëèéí 208.1.2-ä çààñíààð õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2. Î÷èð òàâíàí îâîãò Ï¿ðýâæàâûí Áàòñ¿õèéã áóñäûí ýä õºðºíãèéã õóëãàéëñíû óëìààñ îíö èõ õýìæýýíèé õîõèðîë ó÷ðóóëñàí ãýìò õýðýã ¿éëäñýí ãýìò õýðýãò ãýì áóðóóòàéä òîîöñóãàé.

 

3. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.4-ò çààñíààð  Ï.Áàòñ¿õýýñ 100 000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 12 æèëèéí õîðèõ ÿë øèéòãýñ¿ãýé.

 

4. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.6-ä çààñíûã æóðàìëàí Ï.Áàòñ¿õèéí ýäëýõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëñ¿ãýé

 

5. Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 59 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 59.1-ä çààñíûã æóðàìëàí ø¿¿ãäýã÷ Ï.Áàòñ¿õèéí 2012 îíû 03 äóãààð ñàðûí 04 ºäðººñ 2014 îíû  03 äóãààð ñàðûí 12-íû ºäºð õ¿ðòýë öàãäàí õîðèãäñîí 679 õîíîãèéã ÿë ýäýëñýí õóãàöààíä íü îðóóëàí òîîöñóãàé.

 

6. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 88 äóãààð ç¿éëèéí 88.1.1, 88.1.4-ò çààñíààð õýðýãò ýä ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ èðñýí 63 ñì óðòòàé õàäààñíû ëîîì, 42 ñì óðòòàé ¿ç¿¿ðòýé òºìºð, 34 ñì óðòòàé íýã ¿ç¿¿ð íü õàâòãàé òºìºð, óëààí èøòýé òàñäàã÷ áàõü, ìàøèíû äàíõðààä, öîîæ, õàð ºíãèéí í¿äíèé øèë çýðýã òóñ á¿ð íýã øèðõýã ç¿éë¿¿äèéã òîãòîîë õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö óñòãàæ,  Ìºíõèéí Óíäðàà  ëîìáàðäûí áè÷èã áàðèìòûã õîõèðîã÷ Õ.Îþóíáèëýãò áóöààí îëãîñóãàé.

 

7. Ýíý õýðýãò áèò¿¿ìæëýãäñýí õºðºíãºã¿é áîëîõûã äóðäñóãàé.

 

8. Èðãýíèé õóóëèéí 497 äóãààð ç¿éëèéí 497.1, 510 äóãààð ç¿éëèéí 510.1-ä çààñíààð ø¿¿ãäýã÷ Ï.Áàòñ¿õýýñ

10 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Á.ªëçèéäýëãýðò, 10 816 000 òºãðºã ãàðãóóëàí Ä.Óíäàðìààä, 240 000 òºãðºã ãàðãóóëàí Ñóìúÿàñ¿ðýíä, 200 000 òºãðºã ãàðãóóëàí Í.Òýãøæàðãàëä, 1 162 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Á. Óóãàíöýöýãò ( Àÿñàë  ÕÕÊ ),  705 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Îòãîíòóÿàä, 134 120 òºãðºã ãàðãóóëàí   Áîñà  äýëã¿¿ðò, 565 000 òºãðºã ãàðãóëàí õîõèðîã÷ Ã.Àìàðæàðãàëä, 30 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ò.Ò¿âøèíæàðãàëä, (  Öàõèóð  ø¿äíèé ýìíýëýã ) 315 740 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Èíæýýä, 1 612 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Äàâààñ¿ðýíä, 3 169 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Õ.Îðãèëä, 390 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Õ,Õèøèãäýëãýðò, 4 240 000 òºãðºãèéí ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Àëòàíöýöýãò, 224 600 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Æ.Óðàíáèëýãò, 4 594 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ À.Îþóíä, 515 000 òºãðºã ãàðãóóëàí  Àâòî æèì  íèéñëýëèéí ºì÷èò ¿éëäâýðèéí ãàçàðò, 4 780 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Á.Áàò-Ýðäýíýä, 16 064 300 ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ ×.Áàòáàÿðò, 3 471 850 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ñ.Îþóí÷èìýãò, 708 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ë.Áÿìáààä, 180 000 òºãðºã ãàðãóóëàí Á.Îä-Î÷èðò, 1 598 235 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ñ.Îþóíáèëýãò, 4 539 000 òºãðºã ãàðãóóëàí  ÌÊÌÑ  ÕÕÊ-èéí Íàëàéõ äàõü ñàëáàð äýëã¿¿ðò ( õîõèðîã÷ Â.Öýöýãìààä), 9 297 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ã.Îþóí÷èìýãò,  6 377 500 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ï.Ýðäýíýöýöýãò, 44 600 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Îþóíãýðýëä, 6 398 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ý.̺íõçàÿàä, 6 198 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Æàí ׿í Æè-ä, 4 919 598 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Á.Ï¿ðýâñ¿ðýíä, 1 605 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ñ.Ñàðàíä, 175 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Æ.Äàâààñ¿ðýíä, 7 546 750 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ñ.Ýðõýìáàÿðò, 1 019 100 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ç.Ï¿ðýâæàâò, 832 832 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ ×.Ýðäýíýòóÿàä, 12 334 250 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ À.Áóÿíäýëãýðò, 12 874 000 òºãðºã ãàðãóóëàí, õîõèðîã÷ Ñ.Áàòáàÿðò, 10 010 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ò.Íÿìõ¿¿ä, 4 350 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ò.Íÿìñàéõàíä,  44 906 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Õ.Îþóíáèëýãò, 11 715 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ë.Ñýíãýäîðæèä, 1 200 100 òºãðºã ãàðãóóëàí Íàëàéõ ä¿¿ðãèéí  Ýðäìèéí îðãèë  öîãöîëáîð ñóðãóóëüä, 9 757 500 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ä.Áàòáàÿð, Á.Òîãòìàà íàðò, 1 000 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Õ.Íàðàíöýöýãò,  8 009 500 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ëè Ñîí Ìèíä,  2 219 600 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Æîí Õóàí Ñóíä, 4 173 500 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Êèì ̸í Óãò, 11 738 200 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Êèì ¨îíã Êóíä, 211 300 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ì.Àðèóíòóíãàëàãò, 2 770 000 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ã.Ò¿ìýíæàðãàëä,  24 114 300 òºãðºã ãàðãóóëàí õîõèðîã÷ Ö.Áóäààäîðæèä òóñ òóñ îëãîñóãàé.

 

9. Èðãýíèé íýõýìæëýã÷ íàð íü ººðò ó÷èðñàí õîõèðëîî Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëüä çààñàí æóðìààð çýýëä¿¿ëýã÷ íàðààñ æè÷ íýõýìæëýõ ýðõòýéã  äóðäñóãàé.

 

10. Øèéòãýõ òîãòîîë õóóëèéí õ¿÷èí òºãºëäºð áîëòîë ø¿¿ãäýã÷  Ï.Áàòñ¿õýä  óðüä àâñàí öàãäàí õîðèõ òàñëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã õýâýýð ¿ðãýëæë¿¿ëæ, ò¿¿íèé ýäëýõ ÿëûã 2014 îíû 03 äóãààð ñàðûí 12-íû ºäðººñ ýõëýí òîîëñóãàé.

 

11. Ø¿¿õèéí òîãòîîëä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõ á¿õèé ýòãýýä òîãòîîëûã ãàðäóóëñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Ýð¿¿ãèéí õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû 10 äóãààð ø¿¿õýä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë ãàðãàõ, óëñûí ÿëëàã÷, äýýä øàòíû ïðîêóðîð ýñýðã¿¿öýë áè÷èõ ýðõòýé.

 

12. Øèéòãýõ òîãòîîë òàíèëöóóëàí ñîíñãîñíîîð õ¿÷èíòýé áîëîõ áºãººä äàâæ çààëäàõ ãîìäîë, ýñýðã¿¿öýë ãàðãàâàë òîãòîîëûí áèåëýëòèéã ò¿äãýëç¿¿ëñ¿ãýé.

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                 Ë.ÎÞÓÍ

 

                                                 Ø¯¯Ã×ÈÄ                                 Ï.ÒÓßÀÒ

 

                                                                                                   Õ.ÎÄÁÀßÐ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Давж заалдах шат:
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2014.05.01 389 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх Дамдинсүрэнгийн Гансүх П.Батсүх 145.4.