Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-02-07
Дугаар 2844/с
Хэргийн индекс 015/2013/2852/и
Шүүх Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
Шүүгч Шаравын Оюунханд
Нэхэмжлэгч М.Эрдэнэсүрэн
Хариуцагч
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1, 116, 118, 134 ä¿ãýýð ç¿éëä  çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí 

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

1.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 155 äóãààð ç¿éëèéí 155.3-ä çààñíààð Äàâààñàìáóóãèéí Àðèóíæàðãàëûã /ÐÄ:ÔÁ72032509/ ýðýí ñóðâàëæèëñóãàé.

 

2.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ  òóõàé õóóëèéí 60 äóãààð ç¿éëèéí 60.1, 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1-ä çààñíààð õ¿ñýëò ãàðãàã÷èéí òýìäýãòèéí õóðààìæèä óðüä÷èëñàí òºëñºí 116 550 òºãðºãººñ 70 200 òºãðºãèéã òºñâèéí îðëîãîä  õýâýýð ¿ëäýýæ, илүү төлсөн 46 350 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Òàòâàðûí õýëòñèéí Óëààíáààòàð õîòûí áàíê äàõü 2601002819 òîîò äàíñíààñ áóöààí ãàðãóóëæ õ¿ñýëò ãàðãàã÷èä îëãîñóãàé.

 

3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 155 äóãààð ç¿éëèéí 155.4-ä çààñíààð õàðèóöàã÷ààð îðîëöâîë çîõèõ ýòãýýäèéã ýðýí ñóðâàëæëàõ, ò¿¿íèé îðøèí ñóóãàà ãàçðûã òîãòîîõ àæèëëàãààã õèéæ ã¿éöýòãýõèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Öàãäààãèéí õýëòýñò äààëãàñóãàé.

 

4.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 120 äóãààð ç¿éëèéí  120.2-ò çààñíààð õ¿ñýëò ãàðãàã÷, ò¿¿íèé òºëººëºã÷, ºì㺺ëºã÷ àíõàí øàòíû ø¿¿õèéí øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñíààñ õîéø 14 õîíîãèéí äîòîð Èðãýíèé õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû 10 äóãààð ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýéã äóðäñóãàé.  

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                     Ø.ÎÞÓÍÕÀÍÄ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.