Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-02-02
Дугаар 2852/с
Хэргийн индекс 015/2013/2831/и
Шүүх Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
Шүүгч Шаравын Оюунханд
Нэхэмжлэгч Д.Тэгшжаргал, Д.Цэрэндалай, Д.Эрдэнэтөгс
Хариуцагч М.Гонгорбаяр
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эд хөрөнгийн хохирол, Гэм хор учруулснаас гаргуулсан эрүүл мэндийн хохирол
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éë 74.1, 74.2, 75 äóãààð ç¿éë, 123 дугаар зүйлийн 123.1-д заасныг  óäèðäëàãà áîëãîí

 

                                                                                              ÇÀÕÈÐÀÌÆËÀÕ íü:

 

1.Íýõýìæëýã÷ Ä.Òýãøæàðãàë, Ä.Öýðýíäàëàé, Ä.Ýðäýíýòºãñ íàðûí õàðèóöàã÷ ×.Óðàí÷èìýã, Ì.Ãîíãîðáàÿð íàðààñ ãýì õîðûí õîõèðîëд 4 272 000 òºãðºã ãàðãóóëàõ òóõàé íýõýìæëýëòýé õýðýãò íýõýìæëýã÷ øààðäëàãàà 472 000 òºãðºãººð áàãàñãàæ, õàðèóöàã÷ М.Гонгорбаяр ¿ëäýõ 3 800 000 òºãðºãèéã 2014 îíû 3 ñàðûí 5-íû ºäðèéí äîòîð òºëºõººð òîõèðîëöñîí çîõèã÷äûí ýâëýðëèéã áàòàëæ, õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

2.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.5-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷èéí óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèä óðüä÷èëàí òºëñºí 93 000 òºãðºãººñ 41 651 òºãðºãèéã òºñâèéí  îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ, 51 259 òºãðºãèéã Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí òàòâàðûí õýëòñèéí Óëààíáààòàð õîòûí áàíê äàõü 2601002819 òîîò äàíñíààñ, 41 651 òºãðºãèéã õàðèóöàã÷ààñ òóñ òóñ ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷èä  îëãîñóãàé.

 

3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 75 äóãààð ç¿éëèéí 75.6-ä çààñíààð ýíýõ¿¿ çàõèðàìæèéã õàðèóöàã÷ ñàéí äóðààð áèåë¿¿ëýýã¿é áîë ø¿¿õèéí øèéäâýðèéí íýãýí àäèë àëáàäàí ã¿éöýòãýõ æóðàìòàéã òàéëáàðëàñóãàé.

 

4.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 74 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 74.4-ò çààñíààð çîõèã÷ äàâæ çààëäàõ, õÿíàëòûí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðë¿¿ëýõýýð ãîìäîë ãàðãàõ, òóõàéí àñóóäëààð àíõàí øàòíû ø¿¿õýä äàõèí íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõã¿é áîëîõûã äóðäñóãàé.

 

 

د¯Ã×                                               Ø.ÎÞÓÍÕÀÍÄ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.