Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-06-17
Шүүх Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

2015.06.17                                                                                                                                      Ëõàãâà гараг

1. Ä.Íóãààðæàðãàëä õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðýã /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 д¿гýýр зүйлийн 99.1/

Шүүгч Д.Áàâóó

Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Ä.Íóãààðæàðãàëä õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðãèéã Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 24 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 24.1.5 äàõü õýñýãò çààñíààð õýðýãñýõã¿é áîëãîæ, ò¿¿íèéã öàãààòãàæ øèéäâýðëýâ.

 

 2. Î.Äàðèí÷óëóóí, Ï.Àëòàíò¿ëõ¿¿ð íàðò õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðýã /Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 138 äóãààð ç¿éëèéí 138.2/

Ø¿¿ã÷ Ä.Ëóâñàíäîðæ

            Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Óëñûí ÿëëàã÷ ø¿¿õ õóðàëäààíä õîõèðîã÷èéã îðîëöóóëàõ õ¿ñýëò ãàðãàñíûã õàíãàæ, Î.Äàðèí÷óëóóí, Ï.Àëòàíò¿ëõ¿¿ð íàðò õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðãèéí ø¿¿õ õóðàëäààíûã 2015 îíû 06 ñàðûí 24-íèé ºäðèéí 14 öàã 00 ìèíóò õ¿ðòýë õóãàöààãààð õîéøëóóëàâ.

         

Оруулсан 2015-06-22 15:43:57
Үзсэн 502

Хэвлэх | Буцах