Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-08
Шүүх Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

2015 оны 07 сарын 08                                                                                                Ëõàãâà гараг

 

1. Ã.Ñî¸ë-Ýðäýíýä холбогдох ýð¿¿ãèéí õýðýã /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дóгààр зүйлийн 96.1/

Шийдвэрлэсэн байдал: Ã.Ñî¸ë-Ýðäýíýä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 551 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 551.1 äýõ õýñãèéã æóðàìëàí ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 96 äóãààð ç¿éëèéí 96.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 3 æèë 5 ñàð õîðèõ ÿë øèéòãýæ, ìºí õóóëèéí 52 äóãààð ç¿éëèéí 52.10 äàõü õýñýãò çààñíûã æóðàìëàí ÿë ýäë¿¿ëýõ äýãëýìèéã õºíãºð¿¿ëæ, ò¿¿íä îíîãäóóëñàí 3 æèë 5 ñàð õîðèõ ÿëûã æèðèéí äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëýõýýð øèéäâýðëýâ.

Åðºíõèé ø¿¿ã÷: Í.Îäîíòóóë

Åðºíõèé ø¿¿ã÷ ¨.Öîãòçàíäàí, ø¿¿ã÷ Ä.Ëóâñàíäîðæ

 

2. Ê.Òºëºâõààíä õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðýã /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 д¿гýýр зүйлийн 181.3/

Шийдвэрлэсэн байдал: Ê.Òºëºâõààíä Ìîíãîë óëñûí Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 181 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 181.3 äàõü õýñýãò çààñíààð 5 æèë 2 ñàð õîðèõ ÿë øèéòãýæ, ìºí õóóëèéí åðºíõèé àíãèéí 58 äóãààð ç¿éëèéí 58.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ò¿¿íèéã áèå÷ëýí ýäëýõ ÿëûã 5 æèë 5 ñàðûí õóãàöààãààð òîãòîîæ, óã õîðèõ ÿëûã ÷àíãà äýãëýìòýé ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëýõýýð øèéäâýðëýâ.

Åðºíõèé ø¿¿ã÷: Í.Îäîíòóóë

Åðºíõèé ø¿¿ã÷ ¨.Öîãòçàíäàí, ø¿¿ã÷ Ä.Ëóâñàíäîðæ

 

 

        Òîéì ãàðãàñàí: Ø¿¿õ õóðàëäààíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà                     Í.Ãýðýëòóÿà

 

 

 

Оруулсан 2015-07-24 10:24:31
Үзсэн 964

Хэвлэх | Буцах