Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-22
Шүүх Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм
  1. 2015 îíû 07 сарын 22                                                                                          Ëõàãâà гараг

 

1. Á.̺íõæàðãàëä холбогдох ýрүүгийн õýðýã /Ýð¿¿ãèéí хуулийн тусгай ангийн 96 дóгààр зүйлийн 96.1/

            Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Á.̺íõæàðãàëûã Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí Åðºíõèé àíãèéí 551 ç¿éëèéí 551-ä çààñíûã æóðàìëàí, ìºí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí  96 äóãààð ç¿éëèéí 96.1 äýõ õýñýãò çààñíààð ãýì áóðóóòàéä òîîöîæ, ò¿¿íä 3 жил 06 сар õîðèõ ÿë îíîîæ, óã ÿëûã жирийн äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿ëýõýýð øèéäâýðëýâ. 

Åðºíõèé ø¿¿ã÷ Í.Îäîíòóóë

ø¿¿ã÷ Ä.×èíçîðèã, ø¿¿ã÷ Ñ.Îþóí÷èìýã

 

Оруулсан 2015-07-24 10:25:18
Үзсэн 1023

Хэвлэх | Буцах