Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-27
Шүүх Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

 

2015 оны 07 сарын 27                                                                                                                Äàâàà гараг

 

11:00 цаг

 

1. Ñ.Òèëåóõàíä холбогдох ýð¿¿ãèéí õýðýã /Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2/

 

Äàðãàëàã÷, Åðºíõèé ø¿¿ã÷ Í.Îäîíòóóë

 

Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Ñ.Òèëåóõàíä Ìîíãîë Óëñûí Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2 äàõü õýñýãò çààñíààð ýä õºðºí㺠õóðààõã¿éãýýð 6 ñàð áàðèâ÷ëàõ ÿë øèéòãýâ.

 

Оруулсан 2015-07-31 16:58:40
Үзсэн 985

Хэвлэх | Буцах