Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 87025
Давж заалдах шатны магадлал 19450
Хяналтын шатны тогтоол 4168
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 13147
Давж заалдах шатны магадлал 6312
Хяналтын шатны тогтоол 3629
Зөрчлийн хэрэг