Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 127260
Давж заалдах шатны магадлал 25251
Хяналтын шатны тогтоол 4706
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 19661
Давж заалдах шатны магадлал 9462
Хяналтын шатны тогтоол 4079
Зөрчлийн хэрэг