Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 123189
Давж заалдах шатны магадлал 24444
Хяналтын шатны тогтоол 4637
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 18434
Давж заалдах шатны магадлал 9234
Хяналтын шатны тогтоол 4040
Зөрчлийн хэрэг