Эрүүгийн хэргийн шүүх
Анхан шатны тогтоол 108192
Давж заалдах шатны магадлал 22047
Хяналтын шатны тогтоол 4384
Зөрчлийн хэрэг


Захиргааны хэргийн шүүх
Анхан шатны шийдвэр 16114
Давж заалдах шатны магадлал 7124
Хяналтын шатны тогтоол 3715
Зөрчлийн хэрэг